Have you any question?

9865758182

cdcsit@fwu.edu.np

Notice Detail

नयाँ भर्ना समबन्धी सूचना

  • By / Admin
  • Oct 10, 2023
  • Notice for: All
प्रवेश परीक्षामा संलग्न परीक्षार्थी मध्ये उच्चतम प्राप्ताङ्कका आधारमा waiting list मा रहेका विद्यार्थीहरुले मिति २०८०/०६/२६ गते देखी मिति  २०८०/०७/१९ गते सम्म भर्ना गर्नका लागी यो सूचना प्रकाशित गरीइको छ ।